jan
13
So
SIEDMACI: RBA – Slovan
jan 13 @ 11:30 am
jan
20
So
ÔSMACI: RBA – Senica
jan 20 @ 9:00 am – 11:00 am
jan
27
So
ÔSMACI: RBA – Lamač
jan 27 @ 9:00 am – 11:00 am
feb
10
So
SIEDMACI: RBA – Trenčín
feb 10 @ 11:30 am – 1:30 pm
feb
17
So
ÔSMACI: RBA – Partizánske
feb 17 @ 9:00 am – 11:00 am
feb
24
So
Ôsmaci: RBA – Slovan
feb 24 @ 9:00 am – 11:00 am
mar
16
So
SIEDMACI: RBA – Nitra
mar 16 @ 11:30 am – 1:30 pm
mar
23
So
SIEDMACI: RBA- Slovan
mar 23 @ 11:30 am – 1:30 pm