jan
13
So
DEVIATACI: RBA – Slovan
jan 13 @ 9:00 am
SIEDMACI: RBA – Slovan
jan 13 @ 11:30 am
feb
10
So
DEVIATACI: RBA – Trenčiń
feb 10 @ 9:00 am – 11:00 am
SIEDMACI: RBA – Trenčín
feb 10 @ 11:30 am – 1:30 pm
mar
2
So
DEVIATACI: RBA – HOBA
mar 2 @ 9:00 am – 11:00 am
mar
9
So
DEVIATACI: RBA – Levice
mar 9 @ 9:00 am – 11:00 am
mar
16
So
DEVIATACI: RBA – Nitra
mar 16 @ 9:00 am – 11:00 am
SIEDMACI: RBA – Nitra
mar 16 @ 11:30 am – 1:30 pm
mar
23
So
DEVIATACI: RBA – Slovan
mar 23 @ 9:00 am – 11:00 am
SIEDMACI: RBA- Slovan
mar 23 @ 11:30 am – 1:30 pm