jan
13
So
DEVIATACI: RBA – Slovan
jan 13 @ 9:00 am
SIEDMACI: RBA – Slovan
jan 13 @ 11:30 am
jan
20
So
ŠIESTACI: RBA – Senica
jan 20 @ 11:30 am – 1:30 pm
jan
27
So
ŠIESTACI: RBA – Lamač
jan 27 @ 11:30 am – 1:30 pm
feb
10
So
DEVIATACI: RBA – Trenčiń
feb 10 @ 9:00 am – 11:00 am
SIEDMACI: RBA – Trenčín
feb 10 @ 11:30 am – 1:30 pm
feb
17
So
ŠIESTACI: RBA – Partizánske
feb 17 @ 11:30 am – 1:30 pm
feb
24
So
Šiestaci: RBA – Slovan
feb 24 @ 11:30 am – 1:30 pm
mar
2
So
DEVIATACI: RBA – HOBA
mar 2 @ 9:00 am – 11:00 am
mar
9
So
DEVIATACI: RBA – Levice
mar 9 @ 9:00 am – 11:00 am