jan
13
So
DEVIATACI: RBA – Slovan
jan 13 @ 9:00 am
jan
20
So
ÔSMACI: RBA – Senica
jan 20 @ 9:00 am – 11:00 am
ŠIESTACI: RBA – Senica
jan 20 @ 11:30 am – 1:30 pm
jan
27
So
ÔSMACI: RBA – Lamač
jan 27 @ 9:00 am – 11:00 am
ŠIESTACI: RBA – Lamač
jan 27 @ 11:30 am – 1:30 pm
feb
10
So
DEVIATACI: RBA – Trenčiń
feb 10 @ 9:00 am – 11:00 am
feb
17
So
ÔSMACI: RBA – Partizánske
feb 17 @ 9:00 am – 11:00 am
ŠIESTACI: RBA – Partizánske
feb 17 @ 11:30 am – 1:30 pm
feb
24
So
Ôsmaci: RBA – Slovan
feb 24 @ 9:00 am – 11:00 am
Šiestaci: RBA – Slovan
feb 24 @ 11:30 am – 1:30 pm