jan
13
So
SIEDMACI: RBA – Slovan
jan 13 @ 11:30 am
jan
20
So
ŠIESTACI: RBA – Senica
jan 20 @ 11:30 am – 1:30 pm
jan
27
So
ŠIESTACI: RBA – Lamač
jan 27 @ 11:30 am – 1:30 pm
JUNIORI: RBA – Dubnica
jan 27 @ 4:45 pm – 6:45 pm
jan
28
Ne
JUNIORI: RBA – Dubnica
jan 28 @ 11:30 am – 1:30 pm
feb
10
So
SIEDMACI: RBA – Trenčín
feb 10 @ 11:30 am – 1:30 pm
JUNIORI: RBA – Slovan
feb 10 @ 4:45 pm – 6:45 pm
feb
17
So
ŠIESTACI: RBA – Partizánske
feb 17 @ 11:30 am – 1:30 pm
JUNIORI: RBA – HOBA
feb 17 @ 4:30 pm – 6:30 pm
feb
18
Ne
JUNIORI: RBA – HOBA
feb 18 @ 11:30 am – 1:30 pm