jan
6
So
DORAST: RBA – Levice
jan 6 @ 11:30 am
jan
13
So
DEVIATACI: RBA – Slovan
jan 13 @ 9:00 am
jan
20
So
ÔSMACI: RBA – Senica
jan 20 @ 9:00 am – 11:00 am
DORAST: RBA – Púchov
jan 20 @ 2:00 pm – 4:00 pm
jan
21
Ne
DORAST: RBA – Považská Bystrica
jan 21 @ 10:00 am – 12:00 pm
jan
27
So
ÔSMACI: RBA – Lamač
jan 27 @ 9:00 am – 11:00 am
DORAST: RBA – Dolný Kubín
jan 27 @ 2:00 pm – 4:00 pm
jan
28
Ne
DORAST: RBA – Liptovský Mikuláš
jan 28 @ 9:00 am – 11:00 am
feb
10
So
DEVIATACI: RBA – Trenčiń
feb 10 @ 9:00 am – 11:00 am
feb
17
So
ÔSMACI: RBA – Partizánske
feb 17 @ 9:00 am – 11:00 am