jan
6
So
DORAST: RBA – Levice
jan 6 @ 11:30 am
jan
20
So
DORAST: RBA – Púchov
jan 20 @ 2:00 pm – 4:00 pm
jan
21
Ne
DORAST: RBA – Považská Bystrica
jan 21 @ 10:00 am – 12:00 pm
jan
27
So
DORAST: RBA – Dolný Kubín
jan 27 @ 2:00 pm – 4:00 pm
JUNIORI: RBA – Dubnica
jan 27 @ 4:45 pm – 6:45 pm
jan
28
Ne
DORAST: RBA – Liptovský Mikuláš
jan 28 @ 9:00 am – 11:00 am
JUNIORI: RBA – Dubnica
jan 28 @ 11:30 am – 1:30 pm
feb
10
So
JUNIORI: RBA – Slovan
feb 10 @ 4:45 pm – 6:45 pm
feb
17
So
DORAST: RBA – Skalica – Baráž o Exrtraligu dorastu
feb 17 @ 2:00 pm – 4:00 pm
JUNIORI: RBA – HOBA
feb 17 @ 4:30 pm – 6:30 pm